ŠTA JE OBRT I OBRTNIK?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, od fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrtnik i osoba koja obavlja srodnu djelatnost, u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, je fizička osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba s kojima je u obavezi zaključiti ugovor o radu, prema Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru.

KOJE SU PREDNOSTI OBRTA, A KOJE MANE OBRTA?

Neke od prednosti su:

 • Manji troškovi i jednostavniji postupak registracije;
 • Troškovi se ne povećavaju sa brojem djelatnosti koje se u obrtu obavljaju;
 • Registraciju obrtnik obavlja sam, dok registracija pravne osobe obavezno uključuje odvjetnika ili notara;
 • Knjigovodstvo je jeftinije jer je prosto i obrtnik ga može voditi samostalno;
 • Oporezuju se samo primici koji su stvarno naplaćeni od kupca, a u izdatke se priznaju samo iznosi plaćeni dobavljačima;
 • Obrtnik obračunava i uplaćuje PDV samo po naplaćenim računima, što je prednost u uvjetima dugih rokova odgode plaćanja.

Neke od mana obrta su:

 • Odgovarate ličnom imovinom, tj. pravno je vezano za vaše ime;
 • Kao obrtnik ne možete ostati dužan pa zatvoriti, sve se mora izmiriti;
 • Paušalni porez na dobit svaki mjesec, malo zeznuto ako vam neki mjesec baš i ne ide;
 • Zatvaranje obrta.

UVJETI ZA OTVARANJE OBRTA

Fizička osoba može obavljati obrtničku djelatnost ako ispunjava opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je poslovno sposobna,
 • da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano posebnim zakonom,
 • da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje,
 • da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima.

Posebni uvjeti:

 • propisana razina stručnosti (stručna osposobljenost ili položen majstorski ispit) ako se radi o obavljanju vezanih obrta;
 • suglasnost o obavljanju posebnog obrta u slučaju obavljanja posebnih obrta, koju izdaje nadležno federalno ministarstvo ili drugo državno tijelo (npr. za obavljanje poslova miniranja ili cestovnog prijevoza putnika ili stvari).

KO MOŽE OSNOVATI OBRT?

Fizička osoba može obavljati obrt kao dopunsko zanimanje ako ispunjava uvjete i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom osnovu. U tom slučaju vodi obrt putem poslovođe koji mora zadovoljavati sve uvjete propisane Zakonom o obrtu.

Obrt se može obavljati i kao sezonski obrt i to najduže šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine a u to vrijeme obrtnik uspostavlja svojstvo osiguranika. Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u Obrtni registar.

Obrtom se smatra i obavljanje domaće radinosti, odnosno djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ručni rad i usluge u domaćinstvu. Ovakav obrt obavlja se samostalno ili uz pomoć članova zajedničkog domaćinstva. Članovi zajedničkog domaćinstva (bračni drug, djeca, roditelji, posvojenici i posvojitelji) mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku.

Dvije ili više fizičkih osoba mogu obavljati zajednički obrt ako ispunjavaju opće uvjete iz Zakona o obrtu, i da najmanje jedna osoba ispunjava i posebne uvjete. Međusobni odnosi i odgovornosti tih osoba uređuju se pisanim ugovorom kojim se uređuju obvezni odnosi u ortakluku. Zajedničko obavljanje obrta prestaje kada se broj osnivača svede na jednog i u tom slučaju može se izvršiti preregistracija u samostalno obavljanje obrta.

Umirovljenici mogu obavljati obrt, ali im se u slučaju istovremenog vođenja obrta, mirovina stavlja u stanje mirovanja.

Strani državljanin može obavljati obrt pod uvjetom da ima radnu dozvolu, da ispunjava opće i posebne uvjete i uz primjenu načela uzajamnosti.

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom otvaranja obrta treba obratiti pažnju i na posebne zakonske propise (kao npr. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnim djelatnostima itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti.

Fizička osoba koje ne ispunjava posebane uvjete stručnosti, može obavljati vezani obrt, uz uvjet da uposli radnika koji ima propisani nivo stručnosti – poslovođu.

POSTUPAK PRILIKOM OTVARANJA OBRTA

U FBiH osnivanje, poslovanje i zatvaranje obrta je regulisano Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

 1. Podnošenje zahtjeva

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom u općinskom organu nadležnom za oblast obrtništva, na čijem će području biti sjedište obrta i plaćanjem opštinske takse za osnivanje obrta. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u općinskom organu.

Potrebni dokumenti za osnivanje obrta su:

 • Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte;
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti;
 • Ljekarsko uvjerenje;
 • Uvjerenje Nadležnog suda (Opštinskog i Suda za prekršaje) da nije izrečena pravomoćna sudska presuda, obavljanja obrta dok ta mjera traje;
 • Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama da nema neizmirenih finansijskih, porezskih i drugih obaveza.
 1. Dobivanje odobrenja za obavljanje obrta

Nakon podnošenja svih potrebnih dokumenata, potrebno je sačekati do dobijanja rješenja, a čije vrijeme zavisi od nadležne općinske službe koja izdaje rješenje.

Kada ste dobili rješenje, potrebno je da isto kopirate u više primjeraka jer će vam u svakoj instituciji dalje tražiti kopiju tog rješenja.

 1. Izrada pečata

Po dobijanju Rješenja, pristupate izradi pečata na kojem će biti ispisan obrt onako kako je u rješenju, tj. podaci na pečatu biti identični kao podaci na Rješenju. Izrada pečata traje oko dan i iznosi do 50 KM zavisno od vrste pečata, a one koji se tim bave možete pronaći na internetu.

 1. Dobijanje Obavještenja o razvrstavanju prema klasifikaciji djelatnosti

Po preuzimanju rješenja, potrebno je da odete u nadležnu Službu Federalnog zavoda za statistiku u vašem kantonu, radi razvrstavanja po djelatnosti, sa slijedećim dokumentima:

U postupku razvrstavanja nadležna služba zavoda za statistiku izdaće vam dokument koji se zove Obavještenje/Obavijest o razvrstavanju u dva (2) primjerka. Jedan primjerak je za vas, a drugi je za Poreznu upravu.

 1. Dobijanje Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj)

Po dobijanju rješenja i obavještenja o razvrstavanju od Federalnom zavodu za statistiku, podnosite prijavu Uredu za registraciju Porezne uprave FBiH za dobijanje ID (identifikacioni broj) odnosno JIBb-a (jedinstveni identifikacioni broj) i Uvjerenja o poreznoj registraciji.

Tom prilikom, potrebno je da ponesete propisanu dokumentaciju:

 • Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš ukoliko ste stranac);
 • Ukoliko poslove registracije za vas obavlja drugo lice onda ono mora imati uredno ovjerenu punomoć;
 • Kopiju rješenja;
 • Jedan primjerak (original) Obavještenja/obavijesti o razvrstavanju za Poreznu upravu i
 • Popunjen obrazac RPO-PFL-3 .

Ukoliko nadležni službenik Porezne uprave u toku registracije zatraži kopije ugovora o zakupu ili neki drugi dokument, dužni ste ga dostaviti, iako nije sadržan u propisanoj dokumentaciji.

Ukoliko je dostavljena dokumentacija kompletna, istinita, tačna i korespondira sa podacima sa kojima raspolaže Porezna uprava, vaš zahtjev će biti obrađen i odmah će biti izdato Uvjerenje o poreznoj registraciji u kojem je sadržan ID odnosno JIB.

Ako nema nepravilnosti, prijem, obrada zahtjeva i izdavanje uvjerenja o poreznoj registraciji radi se na dnevnom nivou kako bi se za stranke izbjegli dodatni troškovi.

 1. Otvaranje žiro računa u banci

Nakon što ste preuzeli Uvjerenje o poreznoj registraciji, da biste otpočeli sa radom, potrebno je da otvorite i žiro-račun u poslovnoj banci. Svaka banka ima sopstvenu procedure i potrebnu dokumentaciju za otvaranje žiro-računa.

 1. Porezna uprava

Slijedeći korak je obaveza prijave vlasnika i zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije, naplate i kontrole doprinosa Porezne uprave Federacije BiH.

Prijavu zaposlenika vršite u Poreznoj ispostavi prema sjedištu obrta, a na osnovu Ugovora o radu i popunjenog obrasca JS 3100.

Kako bi vlasnik obrta/slobodnih zanimanja i zaposlenici ostvarili pravo na lične odbitke potrebno je da, svaki, pojedinačno, predaju Zahtjev za izdavanje porezne kartice (obrazac PK-1001) nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH, prema svom prebivalištu, i dokumentaciju u skladu sa Uputstvom FMF-a (http://www.fmf.gov.ba/info/2008/11122008.htm).

Inače, vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti, ostvaruje pravo na umanjenje poreza na dohodak, po osnovi ličnog odbitka nakon isteka godine, a zaposlenik odmah od početka rada, ukoliko su od Porezne uprave pribavili poreznu karticu.

 1. Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

Poslije prijave zaposlenika ili paralelno sa njom, treba da provedete aktivnosti propisane Zakonom o fiskalnim sistemima:

 • Nabaviti fiskalni uređaj,
 • Sa ovlaštenim servisom zaključiti ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci svog fiskalnog sistema,
 • Popuniti i ovjeriti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (ZIF), te ga predati ovlaštenom servisu, koji isti, u njegovo ime, šalje Poreznoj upravi,
 • Putem ovlaštenog servisa podnijeti zahtjev i potpisati ugovor o korištenju GPRS usluga sa nekim od telekomunikacijskih operatera ili drugih subjekata koji osiguravaju GPRS mrežu.

Za razliku od dosadašnjih procedura, fiskalizacija najviše košta, i to u prosjeku 700 KM (uređaj + priključak). Postupak fiskalizacije može potrajati, čak i po nekoliko mjeseci. Međutim, to ne znači da obrtnik ne može obavljati djelatnost bez fiskalnog uređaja.

 1. Registracija u sistem PDV-a (uvjetno)

Vlasnik obrta se, po registraciji, odlučuje za prijavu u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko obrtnik predviđa godišnji promet veći od 50.00 KM – mora se prijaviti u sistem PDV-a, ali ukoliko planira godišnji promet manji od 50.000 KM – ne mora se prijaviti u sistem PDV-a, ali može dobrovoljno izvršiti prijavu u sistem PDV-a.

Taksa za prijavu u sistem PDV-a iznosi 15 KM + troškovi kopiranja i ovjere dokumenata koji se prilažu uz obrazac Prijave.

PROCJENA TROŠKOVA ZA POKRETANJE OBRTA (okvirno)

AKTIVNOSTTroškovi/KM
Taksa za osnivanje obrta80,00
Dodatne takse, troškovi kopiranja i sl.30,00 – 50,00
Izrada pečata30,00 -50,00
Kopiranje i ovjera dokumenata10,00 -20,00
Inicijalna fiskalizacija650,00 – 700,00
Registracija u sistem PDV-a15,00
TROŠKOVI OSNIVANJA OBRTA≈ 900,00 KM

Napomena: Ovo su orijentacioni podaci i mogu biti različiti u zavisnosti o kojoj se općini radi.

Potrebno vrijeme je oko 45 dana, svaka od stavki se uradi za jedan dan, osim Rješenja o registraciji koje se čeka do 10 dana i fiskalizacija koja traje do 30 dana. Opet napominjemo zavisi i od općine o kojoj se radi.